« Эрудиция » Российская электронная библиотека

Все темы рефератов / Культурология /


Версия для печати

Реферат: Культура XIV-XV веков


Тема. "КУЛЬТУРА XIV-XV веков"

Л и т е р а т у р а

1. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры
IX-XVII в.в. М.- 1984г.
2. История России с древних времен до конца XVIIв. Под ред.
А.М.Сахарова и А.П.Новосельцева. М.-1996г.
3. Лихачев Д.С. Культура русского народа X-XVIIв. М.-Л.- 1961г.
4. Тихомиров М.Н. Русская культура X-XVIII в.в. М.-1968г.
5. Очерки русской культуры XIII-XV в.в. Под ред. А.В.Арциховско-
го.М.-2969г. МГУ.
6. Зезина М.Р., КОШМАН Л.В., Шульгин В.С. История русской культу-
ры. М.,"Высшая школа", 1990г.

-------------------------------------------------------------------
іI.Этапы і1.Первыйіа)Харак-і Он характеризовался заметным упадком
іисторикоіэтап (отітеристи-іразличныых сфер материальной и духов-
і-культурімонголо-іка іной культуры; но вместе с тем наблюда-
іного проітатарскоі іются и первые признаки начинающего
іцесса наіго втор-і івозрождения.
іРуси. іжения доі і
і ісер.XIV іб) Приз-і В Твери, Новгороде, Москвевозобнов-
і іcтоле - інаки іляется каменное зодчество, появляются
і ітия). івозрож -іновые центры летописания (Москва,
і і ідения іТверь).
і і і і
і і ів) Расц-і Новгород и Псков сохраняют общение
і і івет кульісо странами Запада. Уцелевшие от мон-
і і ітуры іголо-татарского погрома и установившие
і і і іполитический строй феодальной респуб-
і і і ілики они достигли в этот период расц-
і і і івета экономики и культуры; здесь сох-
і і і іранялись и продолжались традиции древ-
і і і іне-русской письменности, зодчества,
і і і іживописи.
і і і і
і і2.Второйіа) Хозяйі Происходит укрепление местных госу-
і іэтап (с іственныйідарственных образований, подъем Моск-
і ісерединыіподъем івы, Твери, Новгорода, Нижнего новгоро-
і іXIV до іРуси іда, Рязани как крупных и политических
і ісерединыі і и сильных экономических центров.
і іХV в.). і і
і і і б) Кульі-я Андрей Рублев и Феофан Грек, возве-
і і і турный і личиваю щие тверских князей " Славо
і і і подъем і похвальная икона Фомы",летописная по-
і і і Руси і весть о князе Мих. Ярославовиче и про-
і і і і тивостоящее им московское летописание,
і і і і настойчиво проводящее идею богоизбран-
і і і і ности Москвы и прав потомков Калиты на
і і і і политическое главенство в русских зем-
і і і і лях, расцвет новгородского и псковско-
і і і і го зодчества - все эти явления русской
і і і і культуры свидетельствует о ее несом-
і і і і ненном подъеме и о сильных местных
і і і і особенностях, а также о создании
і і і і единства Русской земли, по всей русс-
і і і і кой земле расходится знаменитая "За-
і і і і донщина" и с ней целый цикл сказаний о
і і і і Московском побоище, проникнутых идей
і і і і единства всех русских людей в борьбе с
і і і і ненавистным врагом.
і і і і
і і і в) Устаі- Начинает ломаться замкнутость русской
і і і новлениіекульуры,устанавливаются связи с бол-
і і і внешне і гарской и ербской культурой. Подверга-
і і і культурі-ясь южно -слаянскому влиянию, русская
і і і ных свяі-литература, однако, охраняет полной
і і і зей і мере свой национальный хаактер и за-
і і і і метно обогащается за счет этого лияния
і і і і в художественном отчасти и в идейном
і і і і тношении.
і і і і
і і і г) Влиі- Атмосфера подъема стимулирует разви-
і і і яние заі-тие культурных связей во всех отноше-
і і і падной і ниях, зарождаются антицерковные тече-
і і і культуріыния, возникают смелые зачатки рациона-
і і і і листического мышления. Новгород,
і і і і Псков, Тверь находятся в контакте с
і і і і культурой Запада.
і і і і
і і 3. Тре-і а)Взаиміо Происходит объединение русских зе-
і і тий этаіппроникніомель, усиливается взаимопроникновение
і і новый і вение і местных культур. Псковские зодчие поя-
і і (2-я поі-местныхі вившиеся в Москве, местное летописание
і іловина ікультур іпристально следят за событиями. Стано-
і іXV - на-і івясь государственным центром страны,
і ічало XVIі іМосква превращается в центр формирую-
і ів.) і іщейся культуры русской народности.
і і і іПредшествующий этап расцвета культуры
і і і іобогатил культуры страны в целом, и
і і і ітеперь она сливается в общем потоке.
і і і і
і і іб) Борь-і Еще более расширяются и усиливаются
і і іба церк-ісвязи со странами Запада, но на пути
і і іви про -ікультурного общения с ними встает цер-
і і ітив нов-іковь с ее упорной борьбой против "ла-
і і ішеств в ітинства", против всего нового и ино-
і і істране іземного. Это связано с особенностями
і і і ісоциально-экономической основы Рос-
і і і ісийского государства, возникающего и
і і і іразвивающегося на базе феодализма и
і і і ікрепостничества. Отставание и слабость
і і і ігородов сказались особенно сильно на
і і і ісудьбах русской культуры. Борьба прог-
і і і ірессивных и реакционных сил в истори-
і і і іко-культурном процессе приобретает
і і і іострый характер и развертывается на
і і і іпротяжении XIV столетия.
і і і і
іII. Ма- і1.Продукіа) Ножи і Основной продукцией специальных куз-
ітериаль-іция же -і інецов-ножевщиков были и ножницы. Эти
іная кульілезо-об-і ісамые универсальные средства труда в
ітура. ірабаты -і ідревней Руси имели чрезвычайно широкое
і івающего і іраспространение. Ножи применялись в
і іремесла.і ібыту и хозяйстве,ремесле и на промыс-
і і і ілах. Специальные ножи делали для вои-
і і і інов и лекарей. В XIVв. - XVв. изготов-
і і і ілялись ножи разных типов: кухонные,
і і і істоловые, бондарные, сапожные, хирур-
і і і ігические, боевые. Все они изготовля-
і і і ілись со стальными лезвиями.
і і і і
і і іб) Брит-і Бритвы были тоже широко распростра-
і і івы інены. По конструкции бритвы XIV в.
і і і іблизки современным опасным бритвам.
і і і іРазличие лишь в форме лезвия. У совре-
і і і іменных бритв оно прямолинейное, а у
і і і ібритв XIV в. - дугообразное. Ручку
і і і ібритвы изготовляли из дерева или кос-
і і і іти.
і і і і
і і ів)Ножни-і Ножницы делали двух типов:
і і іцы (пру-іа) пружинные ("овечьи");
і і іжинные, іб) шарнирные ("с гвоздем посередине").
і і ішарнир -і Наиболее распространенными в быту
і і іные) ібыли пружинные ножницы, лезвия их де-
і і і ілали со стальным наварным острием. Оба
і і і івида ножниц украшались всевозможным
і і і іорнаментом и деталями.
і і і і
і і іг) Иглы і По конструкции иглы сходны с совре-
і і і іменными ручными швейными иглами. Древ-
і і і іне русские5 иглы имели 40-70 мм. длины
і і і іи диаметр от 0,7 до 1,1мм. На ушке,
і і і ікроме отверстия, они имели желобок.
і і і іТакие желобки делали всегда на иглах
і і і іXIV-XVв.
і і і і
і і ід) Гвоз-і В XIV-XVв. были известны гвозди нес-
і і іди ікольких типов и размеров: строитель-
і і і іные, тесовые, обойные, сапожные, под-
і і і іковные. Гвозди делали из обычного
і і і ікричного железа. Конструкция стержня и
і і і іголовки современных гвоздей и гвоздей
і і і іXIV в. совпадают до мелочей. Длина
і і і іравна 10мм., сечение головки -
і і і і2,5*2,5мм.
і і і і
і і іе) Замкиі Замки в России бытовали более семи
і і і(непод -івеков. Они появились в IX в., и были
і і івижные, івытеснены замками с иной конструкцией
і і ісъемоч -ів XVIIв. В XIV-XV в. пружинные замки
і і іные) іимели наибольшее число конструкторских
і і і ітипов вариантов. Замки подразделялись
і і і іна неподвижные ( нутряные и накладные)
і і і іи съемные (висячие), в XVв. их изго-
і і і ітовлялось более 8 вариантов.
і і і і
і і іж) Обороі Одной из древних профессий кузнечно-
і і інитель -іго дела была профессия бронников, ко-
і і іные дос-іторые изготовляли: брони, кольчуги,
і і іпехи ішдемы, личины. Поселки бронников су-
і і і іществовали под Новгородом и Москвой.
і і і іСело Бронницы на Мсте под Новгородом
і і і івпервые упоминаются в 1269г. Техноло-
і і і ігия этого производства была очень
і і і ісложной и трудоемкой, т.к. доспехи вы-
і і і іполнялись ими из пластинок или из
і і і ікрупных плоских колец.
і і і і
і і із)Пушеч-і Первые пушки, появившиеся на Руси в
і і іное де- іпоследней четверти XIVв., были желез-
і і іло іными. Из железа пушки делали почти в
і і і ітечении 100 лет. Лишь в 70-х г. XV в.
і і і іпоявилась новая техника-литье пушек из
і і і ібронзы. Из железа продолжали ковать
і і і ітолько ручные пищали.
і і і і
і і2. Дере-іа)Бондарі Бондарные изделия, т.е. сосуды из
і івообра -іные из- іотдельных планок-клепок, скрепленные
і іботка. іделия: іобручами с вставным днищем. В XIV-XVв.
і і і-бочки, ібондарная посуда имела широкое расп-
і і і-кадки, іространенеие. Эти сосуды всегда изго-
і і і-ведра, ітовлялись традиционных типов и емкос-
і і і-ушата, іти. В новгородских слоях XIVв. найдена
і і і-жбанчи-іводовозная бочка емкостью около 500
і і і ки іл.(приблизительно 40 ведер).
і і і і
і і іб)Средс-і Из средств сухопутного транспорта
і і ітва сухоінаибольшее распространение на Руси бы-
і і іпутного іли сани. Из находок, сделанных в Нов-
і і ітранспорігороде, выделялись 6 типов саней, бы-
і і іта- саниітовавших в Новгороде в XIV-XVв.: сани
і і і ігрузовые (дровники), грузовые тяжело-
і і і івозные, легковые пассажирские, легко-
і і і івые с высокой грядкой, сани-возки с
і і і ікузовом и ручные салазки.
і і і і
і і ів)Токар-і В XIV-XVв. в быту рядовых горожан
і і іное делоіприменялись 8 видов точеной посуды:
і і і-деревянічаши, мисы, чашки, блюда, кубки, со-
і і іная точеісуды, чарки, чаши фигурные. Техника
і і іная по -ітокарного мастерства этого времени ха-
і і ісуда ірактеризуется высоким уровнем.
і і і і
і і3.Пряде-іа)Произ-і Производство нити состояло из полу-
і іние и іводство ічения исходных материалов- шерсти, ль-
і іткачест-інити іна и конопли. Затраты труда для этого
і іво. і ітребовали довольно высоких профессио-
і і і інальных навыков и специального обору-
і і і ідования.
і і і і
і і іб) Изго-і Шерстяные ткани делали из шерсти ов-
і і ітовлениеіцы, а льняные - из волокна льна. Также
і і ішерстя -іупотреблялись ткани бумажные и шелко-
і і іных и івые, но их привозили с юга и из Сред-
і і ільняных іней Азии.
і і ітканей і
і і і і
і і ів)Орудияі Веретено и прялка. Новгородские ве-
і і іпроизводіретена встречаются в течение семи ве-
і і іства дляіков (X-XVIв.), изготовляли их одной и
і і іизготов-ітой же строгой формы и размера: глад-
і і іления ікие сигаретообразные, суженные к кон-
і і інити іцам, деревянные палочки. Прялки делали
і і і іиз шифера, глины, кости и металла. Она
і і і іпредставляла собой лопаткообразную
і і і істойку строгой формы с несколькими
і і і ідырками.
і і і- Пряде-і Тальки и мотовина. Талька- круглый
і і іние ни -істержень длиной приблизительно 80 см., і
і і іток іимеющий естественное развилье. і
і і і і Мотовино-крестование до 70см с раз-
і і і івильями на концах.
і і і-для і Юрки. В XIV-XVIв. в Новгороде най-
і і і снова- ідено более 100 юр.Это цилиндрические
і і іния іпалочки длиной 10-12 см.,с обеих кон-
і і і іцов есть отверстия, через которые про-
і і і іпускается нить.
і і і і
і і4. Обра-іа) Мате-і Номенклатура костных изделий
і іботка іриал косіXIV-XVв. была довольно обширной. Мате-
і ікожи. іторезно-іриалом косторезного производства были
і і іго произікости крупных домашних животных, рога
і і іводства ілосей и оленей. Инструмент состоял из
і і і іножей, пил, резцов, сверл-дрелей, на-
і і і іпильников.
і і і і
і і іб)Продукі Вещи хозяйственного и домашнего оби-
і і іция из іхода в XIV-XVв. были стандартными и
і і ікости: іоднотипными. Ярким примером подобного
і і і- костя-іупрощения могут служить костяные греб-
і і іные гребіни. В XIVв. бытовой гребень трапеце-
і і іни івидной формы. А в XVв. известен только
і і і іпрямоугольный гребень, гле зубья сде-
і і і іланы пропилом тонкой пилой.
і і і і
і і і-художесі Среди костяных изделий значительную
і і ітвенные імассу составляли художественные подел-
і і іподелки іки: навершинка посохов, накладные
і і і іпластинки на шкатулки и кожаные сум-
і і і іки,привески.
і і і і
і і5.Гончаріа)Посудаі В гончарном деле XIV-XVв. продолжа-
і іное делоі ілись технические традиции предшевству-
і і і іющего времени. Основная продукция -
і і і іэто посуда. Основной вид гончарной по-
і і і ісуды была кухонная печная посуда, кув-
і і і ішины, рукомойники, светильники. В
і і і іXIV-XVв. многообразие изделий еще бо-
і і і ілее увеличивалось. Посуда украшалась
і і і іорнаментами (волнисто -линейными, в
і і і івиде насечек или наненение треугольным
і і і іштампиком).
і і і і
і і іб) Детс-і Среди глиняных игрушек XIV-XVв. из-
і і ікие игруілюбленными были свистки. Их изготовля-
і і ішки іли в виде уток, баранов и других жи-
і і і івотных. Иногда игрушки покрывали жел-
і і і ітой поливой.
і і і і
і і ів) Кир- і Кирпич изготовлялся довольно плохого
і і іпич ікачества и лишь в г. Новгороде широкое
і і і іего внедрение начинается лишьсо 2-й
і і і іполовины XVв.
і і і і
і і6.Химичеіа)Ремес-і Новгородские писцовые книги указы-
і іские проіленники івают на ремесленников,связанных с хи-
і імыслы. іхимичес-імическим промыслом мыльников и дегтя-
і і ікого проірей. Писцовые книги XVв. упоминают
і і імысла ісмольщиков и угольщиков, изготовителей
і і і ізолы.
і і і і
і і іб) Об- і Она была обширной в живописи(иконо-
і і іласть іпись, фрески, миниатюры, для крашения
і і іпримене-ітканей, кожи, посуды, изготовления
і і іния кра-ікосметических мазей.
і і ісок і
і і і-минера-і На иконах XIV-XVв. в живописи приме-
і і ільные інялись минеральные краски. Например,
і і ікраски іна иконе XIVв. из Пскова "Параскева
і і і іПятница", где красная краска- киноварь
і і і і(серн.ртуть) красно-коричневая-умбра,
і і і ісвтло-желтая - охра.
і і і і
і і і-свинцо-і В XIV-XVв. свинцовые белила изготов-
і і івые белиілялись как тонкий листовой сви-
і і іла інец,свертываемый в незамкнутую трубку,
і і і ікоторая ставилась в горшок и залива-
і і і ілась уксусом.
і і і і
і і і-расти- і Для получения растительных красите-
і і ітельные ілей использовались корни растений, на-
і і ікраски ісекомых, трав, коры деревьев, золу,
і і і ісмолу.
і і і і
і і ів)Поташ-і Оно требовало очень много золы и
і і іное делоідров и было развито в лесных местнос-
і і і ітях, оно было трудоемким и продолжи-
і і і ітельным. Лес на золу жгли в большом
і і і іколичестве; и поэтому производство его
і і і іиногда регламентировалось.
і і і і
і і іг) Изго-і Свечи на Руси были известны еще в
і і ітовлениеіXв. В Новгороде в слоях X-XVв. найдено
і і ісвечей імного разных свечей (диаметром от 8-10
і і і ідо 25мм). На Руси свечи делали исклю-
і і і ічительно из воска и их не отливали,а
і і і іскручивали. Фитиль плотно обматывали
і і і іпо спирали размягченной полоской вос-
і і і іка. После скручивания свечи окунали в
і і і іжидкий воск, который заполнял стыки,
і і і іполосы и неровности поверхности.
і і і і
і і7.Одеждаіа)Княжесі Она изменялась. Вышел из употребле-
і і ікая и іния плащ-корзно.
і і ібоярскаяі Летопись 1412г. упоминает терлик-уз-
і і і ікий кафтан. Ценнейшее изображение
і і і іодежды времен удельнойРуси дошло до
і і і інас на известной иконе 1467г. "Молящи-
і і і іеся новгородцы". Ее сюжет обусловливал
і і і івсю бытовую точность.
і і і і
і і іб) Горо-і Об одежде горожан до последних лет
і і іжан інельзя было ничего сказать. Но Новго-
і і і іродские раскопки дали довольно обиль-
і і і іный материал: есть много тканей, обу-
і і і іви,шляпы, женские украшения. Берлинс-
і і і ікие грамоты тоже имели значение для
і і і іэтой темы. В грамоте N141 (XIIIв.) пе-
і і і іречислена одежда, которую Гришка и
і і і іКоста заложили у ростовщика Сидорова:
і і і ікожу, свиту, шапку, сапоги, тоболы,
і і і ісороцицу.
і і і і
і і8. Пища іа)Мучнаяі В XIII-XVв. все те же 4 хлебных зна-
і і і- хлеб іка: рожь, пшеница, ячмень, просо -
і і і іпо-прежнему упоминаются летописцами.
і і і іФормы и размер его были постоянными
і і і івеличинами. Это видно из того, что в
і і і ічисле платежей документы неоднократно
і і і іназывают хлеб счетом, а не весом. Нап-
і і і іример, в Новгородской вечевой грамоте
і і і іс 1411г. говорится:"...давати им по-
і і і іралье посадницы и тысяцкого по старым
і і і іграмотам; по сороку бел, да по четыре
і і і ісева муки, по десяти хлебов".
і і і і
і і і- пряни-і В Новгороде при раскопках неоднок-
і і іки іратно встречаются деревянные пряничные
і і і іформы, покрытые различными узорами.
і і і іПряники, несомненно пекли на меду.
і і і і
і і іб)Пряносі На Руси пряности считались сокрови-
і і іти и приіщем, особенно перец.Среднерусские куп-
і і іправы: іцы в Новгороде платили пошлины сереб-
і і і- перец іром и перцем. В уставной грамоте церк-
і і і іви Ив. на Опоках говорится:"А у гостя
і і і іимати: у низовского от дву бержовеск
і і і івощатых полгривна сребра да гривенка
і і і іперцу".
і і і і
і і і- соль і Соль - важнейшая приправа пищи. В
і і і іэтом убеждает огромный размах древне-
і і і ірусского солеварения, ставшим важней-
і і і ішим из промыслов. Документы времен
і і і іудельной Руси говорят о солеварении
і і і імного раз.
і і і і
і і ів)Молоч-і Молочные продукты часто упоминаются
і і іные про ів Новгородских писцовых книгах конца
і і ідукты: іXVв. В Новгородской берестовой грамоте
і і і- масло іN220 (XIIIв.) упомянуты "два горшка
і і і імасла".
і і і і
і і і- сыр і Наличие сыроварения можно доказать
і і і іизвестиями доказательств о сырах, при-
і і і інимаемых по счету, следовательно,
і і і ітвердых.
і і і і
і і іг)Мяснаяі Она лучше всего изучена археологами.
і і іпища: іИз наиденных костей животных в XIII-
і і і- живот-іXVв. в Новгороде и Москве преобладание
і і іная пищаівсегда отдавалось корове, на втором
і і і іместе- свинья, на третьем- овца. Слово
і і і і"мясо" издревне означало прежде всего
і і і іговядину.
і і і і
і і і- птице-і Очень мало известий о древнерусском
і і іпродуктыіптицеводстве, но в Новгородских книгах
і і і іконца XVв. куры и яйца часто упомина-
і і і іются в составе оброка.
і і і і
і і і- рыба і Рыболовство по своему продовольст-
і і і івенному значению превосходит охоту и
і і і іуступает скотоводству. При раскопках
і і і іпервое место по числу костей занимает
і і і ісудак (они были гораздо крупнее совре-
і і і іменных), второе место- лещ, затем щу-
і і і іка, окунь, сом, осетр, сиг. Редко
і і і івстречается плотва, карась, ерш. От-
і і і ісутствует лосось, хотя и неоднократно
і і і іупоминается в берестовых Новгородских
і і і іграмотах. Волховский сиг славился до
і і і іXX-в. В Новгородской берестовой грамо-
і і і іте N259 (рубеж XIV-XVв.) сказа-
і і і іно:"...послали есьм к тебе ведероко
і і і іосетрине". Осетры всегда высоко цени-
і і і ілись.
і і і і
і і9.Напит іа) Мед і Основным напитком был мед.
і і ки. і і Церковное поучение в Коршчей XI-
і і і іIIв.,устанавливает распределение мяс-
і і і іной, рыбной и растительной пищи по
і і і іпостным дням, из напитков упоминают
і і і ітолько мед. Вообще мед был необходимой
і і і іпринадлежностью всякого другого русс-
і і і ікого пира. Его различали по сортам.
і і і і
і і іб) Пиво і Если ххх. Оно было 2 по значению на-
і і і іпитка. Летопись под 1378г. говорит о
і і і івойске за р.Пьяного:"...а где наяхаша
і і і ів зажитии мед и пиво, испиваху допьяна
і і і ібез меры, и ездять пьяни по истине за
і і і іПьяного пьяни". (Новгородская IV лето-
і і і іпись). При изготовлении пива применя-
і і і іется солод, следовательно, этот напи-
і і і іток имел приблизительно современный
і і і іхарактер.
і і і і
і і і і
іIII.Уст-і1.Песни іа)Историі Утверждение народного творчества
іное нароі іческие іXIV-XVв.в. восстанавливается лишь час-
ідное твоі і ітично на основании позднейших записей
ірчество.і і іфольклора и следов его,сохранившихся в
і і і інекоторых памятниках письменности того
і і і івремени.
і і і і - в этот период сложился и оформился
і і і іжанр исторической песни, отразившей
і і і інародное восприятие и народную оценку
і і і іисторических событий и явлений. Сложе-
і і і інием их является результатом художест-
і і і івенного вымысла, но зато в них переда-
і і і іется отношение народа к определенным
і і і іявлениям в истории. Они проникнуты
і і і іглубочайшей верой в справедливость
і і і іпоступков и действий их героев, в то,
і і і ічто правда на стороне народа.
і і і і
і і2.Темы іа)Борьбаі Одна из главных тем устного народно-
і іустного іпротив іго творчества - борьба против монго-
і інародно імонголо-іло-татарского нашествия и ига. Вокруг
і іго твор ітатарскоісобытий этой борьбы сложились целые
і ічества. іго нашесіциклы устных народных поэтических про-
і і ітвия и іизведений. Среди них:
і і іига і - сказания о битве на Каике;
і і і і - о разорении Рязани Батыем и рязанс-
і і і іком богатыре Евпатии Коловрате;
і і і і - о подвигах Меркурия Смоленского;
і і і і - о Невской битве и Ледовом побоище,
і і і івошедшее в переработанном виде в лите-
і і і іратурные произведения XIV-XVв.
і і і і Исторические песни, посвященные вре-
і і і імени монголо-татарского ига ("Князь
і і і-АвдотьяіРоман и Мария Юрьевна", "Авдотья -Ря-
і і іРязаноч-ізаночка", "Девушка спасается от та-
і і іка ітар", "Мать встречает дочь в татарском
і і і іплену"...), раскрывают в поэтической
і і і іформе глубогий драматизм положения на-
і і і ірода в условиях опустошительных напа-
і і і ідений сильных и жестоких врагов, бла-
і і і ігородное мужество простых людей, отс-
і і і ітаивающих свою честь и свободу. Образ
і і і істрадающей под тяжким игом Русской
і і і іземли воплощается чаще всего в образе
і і і ічистой и стойкой духом красавицы-не-
і і і івесты, похищаемой злым врагом и попа-
і і і ідающей в ненавистный чужеземный плен.
і і і і
і і іб) Народі В XVIIIв. была записана песня о Щел-
і і іное вос-ікане Дудентьевиче, восходящая к собы-
і і істание вітиям XIVв. - народное восстание в Тве-
і і іТвери іри против ханского наместника Чол-хана
і і і і(Шевкала) в 1327г. Сильными словами
і і і ірисует народная песня насилия монго-
і і і іло-татарского баскака. За его насилия
і і і іи издевательства тверичи сожгли живьем
і і і іЧол-хана и его свиту.
і і і і
і і ів) Былині Простоте устного народного творчест-
і і іный эпосіва XIV-XVв. очень близки по своим фор-
і і і імам и действиям героев к былинному
і і і іэпосу Киевской Руси. В этом сказыва-
і і і ілось стремление подчеркнуть великую
і і і ісилу Руси недавнем прошлом. Народный
і і і іэпос,вспоминая былинных богатырей,
і і і івозбуждал чувство партиотизма и жела-
і і і іние восстановить былую славу в борьбе
і і і іс завоевателями. Именно в этот период
і і і іпроисходило создание на основе других
і і і ібылин жившего потом столетиями цикла
і і і-связан-ібылинного эпоса, связанного с Киевом и
і і іный с ікнязем Владимиром Кросное Солнышко.
і і іКиевом іЭпизоды борьбы против половцев и мон-
і і і и іголо-татар, герои Ростовско-Суздаль-
і і іборьбой іской земли и другие - все это сли-
і і іпротив івается в единый цикл, центральная тема
і і ізахватч-ікоторой- борьба против иноземных зах-
і і іиков іватчиков, героические подвиги русских
і і і ібогатырей в этой борьбе.
і і і-Алеша і Ростовский герой Алеша превратился в
і і іПопович іобщерусского богатыря, служащего в Ки-
і і і іеве князю Владимиру и побеждающего
і і і-Илья ізлого врага Тугарина. Илья Муромец сим
і і іМуромец івол мощи русского народа. Добрыня Ни-
і і і ікитич - люди с разными народными хара-
і і і іктеристиками, но все защищающие Родину.
і і іг) Кули-і Ряд сказаний возник в связи с Кули-
і і іковская іковской битвой. В одной из песен гово-
і і ібитва ірится о богатыре Сухмане, побившем
і і і іврагов и истекшем кровью на берегу
і і і іНепры-реки.
і і і і
і і ід)Мамае-і Народно-поэтическая основа видна и в
і і іво побоиірассказе "Сказание о Мамаевом побоище"
і і іще іо поединке богатырей в начале битвы -
і і і ірусского монаха Пересвета с ордынцами.
і і і і
і і іе) О Ве-і Особый цикл песен и повестей был
і і іликом ісвязан с Великим Новгородом и среди
і і іНовгоро-іних знаменительные былины о Василии
і і іде іБуслаеве. В.Г.Зелинский называл былину
і і і іо Садко одним из "перлов русской на-
і і і іродной поэзии". В Новгородских былинах
і і і іярко отразилось богатство и могущество
і і і іВеликого Новгорода, его внутреннее
і і і іустройство, смелые и сильные образы
і і і іновгородцев.
і і і і
і і іВывод і Тема русской земли, ее красоты и си-
і і і ілы, ее героической борьбы против ино-
і і і іземных завоевателей была главной темой
і і і іустного народного творчества XIV-XVв.
і і і і
іIV. Гра-і1.Расп- іа) Средиі Распространение грамотности в сред-
імотностьіростра- іцерковниіневековой Руси XIV-XVв. было, как и
іи пись -інение іков іпрежде, сосредоточено в основном в ру-
іменностьіграмот- і іках церкви. Однако круг грамотных лю-
і іности в і ідей далеко не ограничивался церковни-
і іСредне- і іками.
і івековой і і
і іРуси. іб) Средиі В городах грамотность тоже получила
і і ігородскоізначительное распространение (хотя для
і і іго насе-іподавляющего большинства она остава-
і і іления ілась недоступной), что было обусловле-
і і і іно прежде всего спецификой экономичес-
і і і ікой жизни, жизни горожан. Занятия ре-
і і і імеслом и торговлей требовали известной
і і і іграмотности. Поэтому центрами распре-
і і і іделения грамотности и письменности бы-
і і і іли не только монастыри, но и средневе-
і і і іковые русские города.
і і і і
і і2. Архиоіа)Берес-і Обнаруженные в Новгороде берестовые
і ілогичес-ітовые іграмоты содержат будничную, повседнев-
і ікие на -іграмоты іную переписку Новгородцев,раскрывая
і іходки, і ісамые различные формы жизни Новгородс-
і ісвидете-і ікой феодальной республики.
і ільствую-і і Многие грамоты посвящаются хозяйс-
і іщие о шиі ітвенным вопросам:"Поклон от Михаила к
і іроком і ігосподину св.Тимофею.Земля готова,
і іраспрості інужны семена...", - это писал, вероят-
і іранении і іно,приказчик своему господину. Есть
і іграмот- і іграмоты, фиксирующие повинности
і іности і ікрестьян, о покупке земель, о торгов-
і і і іле, о военных походах.
і і і і С деятельностью известного новго-
і і і іродского посадника Юрия Онцифоровича и
і і і іего сына Михаила связан целый ряд гра-
і і і імот, найденных в этом месте, где в
і і і іXVв. стоял один из немногих тогда ка-
і і і іменных домов в Новгороде, принадлежа-
і і і іщих знаменитому посаднику.
і і і і Около 600 грамот найдено в настоящее
і і і івремя при раскопках в Новгороде, одна
і і і іиз них написана на латинском языке.
і і і і К уникальным находкам относятся бе-
і і і ірестовые грамоты второй половины
і і і іXIVв.- "учебные тетрадки новгородского
і і і імальчика Онфима. На его листе записи
і і і ібукв и слогов, что свидетельствует о
і і і іслоговом принципе обучения.
і і і і
і і іб) Над- і Стены новгородских и псковских церк-
і і іписи на івей покрыты многочисленными надписями,
і і істенах іпроцарапанными на камне и очень похо-
і і іцерквей іжими на письмо берестовых грамот.
і і і і На одном из внутренних столбов церк-
і і і іви на Передице отчетливо видна запись
і і і ікакой-то женщины, фиксировавшая взятый
і і і ідолг. Такие надписи принадлежат прос-
і і і ітым людям и являются одним из свиде-
і і і ітельств их грамотности.
і і і і
і і ів) Надпиі Много надписей имеется на бочках,
і і іси на быісосудах, поплавках, сапожных колодках
і і ітовых іи др. Чаще всего это имена или инициа-
і і іпредме- ілы их владельцев. Сделав церковный со-
і і ітах ісуд -потир- в 1449г. мастер написал:"А
і і і іделал Ив.Фомин".
і і і і
і і іг) Пись-і Значительно большое развитие получи-
і і іменная іла в XIV-XVв. письменная документация,
і і ідокумен-ічто стимулировалось расширением фео-
і і ітация ідальных отношений: роста земельной
і і і ісобственности, требовавший формировва-
і і і іния документов на право владения зем-
і і і ілей и зависимым населением. Письменная
і і і ідокументация была необходимой и для
і і і іорганов государственного управления.
і і і і
і і ід) Руко-і В настоящее время сохранилось более
і і іписи і17 рукописей XIVв. кроме того, 85 ру-
і і і ікописей дотируются XIIIв., в то же
і і і івремя как от XIIIв. сохранилось 215
і і і ірукописей, от XII-XIIIв.в.- 40, а от
і і і іXIIв.-только 85! Из московских рукопи-
і і і ісей, сохранившихся до наших дней, наи-
і і і іболее ранней является"Сийское еванге-
і і і ілие", написанное в 1339г.
і і і і Письменность сосредотачивалась, в
і і і ічастности, в монастырях, где составля-
і і і ілись различные грамоты, оформлявшие
і і і іправа и привилегии монастырей на право
і і і івладения землями, льготные условия
і і і іторговли...
і і і і
і і3.Разви-іа)Изменеі Развитие письменности сопровождалось
і ітие письіние тех-ірядом изменений в самой технике пись-
і іменностиіники іма, приспосабливавшейся к возросшему
і і і іспросу на книги и разного рода доку-
і і і іменты.
і і і і
і і іб) Появ-і На смену дорогого пергамента пришла
і і іление ів XIVв. бумага. Пергамент был не толь-
і і ібумаги іко дорог для большого количества книг,
і і і іно и неудобен тем, что не позволял пи-
і і і ісать быстро. Спрос на книги возрастал,
і і і ітребовалось изготовлять их больше и
і і і ібыстрее. Бумага намного лучше отвечала
і і і іэтим требованиям. На Русь ее доставля-
і і і іли в XIV-XVв. из других стран (Запад-
і і і іная Европа). В XIVв. бумага привози-
і і і ілась из Италии, в конце XIVв. появи-
і і і ілась французская бумага, а еще через
і і і істолетие стали производить немецкую
і і і ібумагу.
і і і і
і і ів) Изго-і Писали чернилами, рецепты известны
і і ітовлениеіпо записям с XVв. Они делались из же-
і і ічернил ілезной ржавчины, дубовой коры, вишне-
і і і івого клея, кваса или кислых щей, меда,
і і і ікоторые смешивались, кипятились, вы-
і і і ідерживались и давали вещество удобное
і і і ідля письма и имевшее необходимый блеск
і і і іи вязкость.
і і і і
і і іг) Ору- і Орудием письма были гусиные перья,
і і ідия письідля приготовления которых пользовались
і і іма і"перочинными" ножами.
і і і і
і і ід) Формыі Писцы XIV-XVв. писали быстрее, чем
і і іписьма: іих предшественники в прошлые века.
і і і-"устав-іВместо строго"уставного" письма с его
і і і ное"; ігеометрически правильными четкими бук-
і і і івами появились"полуустав". Теперь ли-
і і і інии букв потеряли прежнюю стройность,
і і і істали неровными, появилось большое ко-
і і і іличество сокращенных слов. Обозначился
і і і інаклон в почерке.
і і і і
і і і-"скоро-і А в XVв. появилась"скоропись". Еще
і і і пись" ібольше стали сокращаться слова, буквы
і і і івыносятся над строчкой, пишутся слит-
і і і іно, концы букв выходят за строчки- по-
і і і іявляются" хвосты" и росчерки. Все эти
і і і іизменения внешнего вида письма свиде-
і і і ітельство растущего распространения
і і і іписьменности.
і і і і
і і іе) Укра-і Страницы рукописных книг украшались
і і ішение іцветными заставками и миниатюрами. Вы-
і і ікниг: ідающимися образцами украшения книжной
і і і- миниа-іминиатюры XIVв. является "Феодосовское
і і ітюрой; іевангилие ", написанное по заказу
і і і- заглавіярославлского князя Федора Черного,
і і іными ітверская рукопись Хроники Георгия
і і ібуквами;іАмартола, имеющая более 100 миниатюр.
і і і- орна- іВ виде причудливых картинок изобража-
і і імент ілись заглавные буквы начала текста.
і і і іЧасто применялся,чудовищный арна-
і і і імент,составленный из изображений фан-
і і і ітастических существ. Этот тип орнамен-
і і і іта держался в рукописях в XIII-XIVв.
і і і іВ XVв. получил распространение плетен-
і і і іный и растительный орнамент. Плетеный
і і і іорнамент широко использовал жгуты,
і і і ікруги, четырехугольники, чем достига-
і і і ілась узорчатость рисунка.
і і і і В украшение6 книг средневековые мас-
і і і ітера вкладывали много труда и искусс-
і і і ітва. Русские люди любили и ценили кни-
і і і іги.
і і і і
іV.Летопиі1) Лето-іа) Многоі Русские средневековые летописи
ісание и іписи па-іобразие іпредставляют собой крупные памятники
іобщест- імятники ів летопиідуховной культуры. В них описывается
івенно- ідуховнойісях явлеіширокий круг представлений и понятий
іполити -ікультурыіний-прояісредневекового общества. Летописи яв-
іческая і івление іляются памятниками общественной мысли,
імысль і ібожест- ілитературы и научных знамений. У нас
і і івенной інет более ценных и интересных памятни-
і і іволи іков духовной культуры прошлого, чем
і і і інаши летописи - от знамений "Поветы
і і і івременных лет" киевского монаха Несто-
і і і іра до последних летописных сводов XVII
і і і івека. Духовная культура была подчинена
і і і ібогословию и оставалась слабо расчле-
і і і іненной. Так, в летопись наряду с поли-
і і і ітическими событиями вошли записи о яв-
і і і ілениях природы, и литературные произ-
і і і іведения, проникнутые исторической
і і і іконкретностью, и богословные размышле-
і і і іния и учения - все это приурочивалось
і і і ік определенным событиям и связывалось
і і і ів едином хронологическом повествовании
і і і і
і і іб) Появ-і Появились сюжетные литературные про-
і і іление саіизведения, самостоятельные произведе-
і і імостоя -іния общественной мысли; а развитие ис-
і і ітельных іторической мысли перешагнуло тесные
і і іпроизве-ірамки хронологического повествования и
і і ідений іпривело к появлению самостоятельных
і і іобщест- іисторических повестей. Это был прог-
і і івенной ірессивный процесс,зачатки которого
і і імысли івидны уже в XIV-XVв. (так один из юж-
і і і інорусских летописей сетовал на то, что
і і і іразбивка изложения по годам мешает
і і і ісвязному изложению определенной линии
і і і ісобытий, и извиняется перед читателями
і і і іза то, что ему порой приходится забе-
і і і ігать вперед, а порой возвращаться на-
і і і ізад.
і і і і
і і ів) Лето-і Летопись была важнейшим политическим
і і іпись-важідокументом современности и являлась
і і інейший ісильным оружием в политической борьбе.
і і іполитичеіЛетопись велась при княжеских дворах и
і і іский до-іеписковских кафедрах, в ней отражались
і і ікумент іопределенные классово-политические ин-
і і і ітересы разных феодального класса.
і і і і Так будучи едины в своих мировозрен-
і і і іческих позициях, летописцы разных зе-
і і і імель направляли толкование в пользу
і і і іопределенных политических интересов,
і і і ісоответствующим образом подбирали ма-
і і і ітериал для освещения. Недаром Иван
і і і іIII, отправился в поход против Новго-
і і і ірода, взял с собою дьяка Степана Боро-
і і і ідатого, потому что тот хорошо знал ле-
і і і ітописи и мог на их основании предъ-
і і і іявить необходимые обвинения Новгороду.
і і і і
і і2.Разви іа) В Твеі В начале XIVв. развилось летописание
і ітие ле- іри ів Твери.
і ітописа- і і
і іния. іб) В Мосі С 1326г. оно началось в Москве, а
і і ікве ітакже Новгороде, Пскове, Ростове, Суз-
і і і ідале. Не сохранилось памятников ря-
і і і ізанского летописания,которое несомнен-
і і і іно также существовало.
і і і і
і і3.Осве- іа) Конф-і Как пример отражения политической
і іщение іликт межіборьбы в летописании XIVв. можно ука-
і ісобытий іду тверсізать на освещение одних и тех же собы-
і ілетопи- іким кня-ітий в Московских и Тверских летописа-
і ісями. ізем М. іниях. Так конфликт между Тверским кня-
і і іЯрославиізем Михаилом Ярославичем и Московским
і і ічем и ікнязем Юр.Даниловым в 1313-1319г.
і і імосковс-ітверская летопись описывает очень под-
і і іким Ю. іробно,изображая тверского князя миро-
і і іДанило -ілюбивым, а московского - вероломным,
і і івым іуказывая на его связь с ордынским Ха-
і і і іном.
і і і і
і і іб)Убийсті В летопись включено обширное сказа-
і і іво Михаиіние об убийстве Михаила в Орде, но не
і і іла в іупоминая по чьему наущению было совер-
і і іОрде ішено это убийство.
і і і і
і і ів) Осноі Тверской летописец сообщает об осно-
і і івание івании Дмитрием Донским в 1366-1367г.
і і іКремля ікаменного Кремля в Москве.
і і і і
і і іг) Кули-і Характерно, что события Куликовской
і і іковская ібитвы были по-разному освещены в лето-
і і ібитва іписаниях: очень побродно в Московском
і і і ілетописании и очень коротко в Новго-
і і і іродском.
і і і і
і і4. Осо- іа) Новгоі Летописание по-прежнему отличалось
і ібеннос- іродские імногими местными особенностями. Весьма
і іти ле- ілетописиісвоеобразны новгородские летописи, в
і ітописей і ікоторых наиболее сильно отразилась де-
і і і імократическая струя. Они очень просты,
і і і іконкретно в изложении в них заметно
і і і ібольшое внимание к обычным событиям
і і і ігородской жизни.
і і і і
і і іб) Пскові Как военная хроника читается псковс-
і і іские ікая летопись, отразившая героическую
і і і іисторию города-воина, стоявшего на за-
і і і іпадном рубеже Русской земли и ведущего
і і і іупорную борьбу против иноземных зах-
і і і іватчиков.
і і і і
і і ів) Мос-і Возвышенно и высокопарно звучит мос-
і і іковские іковское официальное летописание с осо-
і і і ібенно сильным религиозно-морализующей
і і і іструей, проникнутое идеей единства
і і і іцеркви и светской власти. Временами в
і і і інем проскальзывает назидательный про-
і і і ітест против вмешательства княжеской
і і і івласти в церковные дела, как, напри-
і і і імер, в "Повести о Митяе - московском
і і і іпрототипе, которому Дм.Донской в нару-
і і і ішение всех церковных правил пытается
і і і ісделать митрополитом.
і і і і
і і5.Харак іа) Обще-і При всем различии политических тен-
і ітер ле- ірусский іденций и стиле изложения во всех лето-
і ітописей іхарактеріписях XIV-XVв. отчетливо проявлялся их
і і і іобщерусский характер. Где бы ни сос-
і і і ітавлялась летопись, какие бы местные
і і і іполитические интересы она ни защищала
і і і ів ней все равно красной нитью проходит
і і і ітема общности Русской земли, ее борьбы
і і і іпротив иноземных завоевателей, понима-
і і і іемой летописцами как борьба в защиту
і і і іправославия и христианства.
і і і і
і і іб) Сопосі В летописании XIV-XVв. стало часто
і і ітавлениеіприменяться сопоставление современных
і і ісобран -ісобытий с аналогичными событиями в
і і іных собыіДревней Руси; последняя становилась
і і ітий с соікак бы "класическим временем",идеалом
і і ібытиями іисторической жизни.
і і іДревней і
і і іРуси і
і і і і
і і ів)Общесті Труд летописца имел огромное общест-
і і івенное івенное значение. В каждом княжестве, в
і і ізначениеікаждой земле, даже при отдельных церк-
і і і івях, вели летописные записи, по заказу
і і і ісветских и духовных властилителей соз-
і і і ідавались летописные своды.
і і і і
і і6. Исто іа)Первыеі Московские записи, появившиеся с ос-
і іричес - ізаписи інования первого каменного Успенского
і ікое і ісобора (1326г.).
і іпоявле- і і
і іние ле- іб)Троиц-і Около 1408г. в Москве был составлен
і ітописей ікая летоіуже не местный, а общерусский летопис-
і і іпись іный свод (Троицкая летопись,погибшая
і і і іво время московского пожара в 1812г.).
і і і і
і і ів)Москові В связи с созданием Нового большого
і і іский ле-іУспенского собора в конце XVв. возник
і і ітописныйіМосковский летописный свод 1480г.- од-
і і ісвод іно из самых значительных произведений
і і і ірусского летописания.
і і і і
і і іг) Лав -і Когда сузздальско-нижегородский
і і ірентьевсікнязь Дм. Константинович активно всту-
і і ікая летоіпил в борьбу за великое княжение,по
і і іпись іего заказу в 1377г. была составлена
і і і іособая летопись монахом Лаврентием.
і і і іСоставители торопились- рукопись пере-
і і і іписана разными почерками, видимо, ра-
і і і ібота для ускорения была роздана нес-
і і і ікольким писцам. Летопись нужна была
і і і ісрочно, как политический документ,
і і і іподчеркивавший авторитет князя.
і і і і
і і7.Разви іа)Появлеі В рамках средневекового летописания
і ітие ис- іние "Хроіполучила развитие историческая мысль,
і іторичес іногра- ірасширился исторический кругозор, поя-
і ікой мыс іфов" івились новые виды исторических произ-
і іли в ле і іведений. К ним относятся "Хромографы",
і ітописа- і іпосвященные уже не только русской, а
і інии. і івсемирной истории, освещаемой с рели-
і і і ігиозно-богословных позиций. Первый
і і і і"Хронограф" был составлен в 1442г. вы-
і і і іходцем из Сербии Пахомом Логофетом на
і і і іосновании южнославянских, переводных с
і і і ігреческих и русских сочинений. "Хро-
і і і інограф" был, по-видимому, составлен в
і і і ісвязи с отказом русской церкви приз-
і і і інать Флорентийскую унию и имел целью
і і і іобличить византийских правителей, сос-
і і і ілавшихся на унию.
і і і і
іVI.Развиі1.Накоп іа) Реше-і В народных массах веками накаплива-
ітие зна-іление и іние за -ілись практические знания и наблюдения
іний о іразви - ідач ус- інад природой, вырабатывались различные
іприроде.ітие тех ітойчивосітехнические приемы. В XIV-XVв.отмеча-
і іничес - іти и равіется их дальнейшее накапливание и раз-
і іких при іновесия івитие, связанное с ремесленным промыс-
і іемов. ісооруже-ілом и сельским хозяйством.
і і іний і
і і іб) Примеі В первом столетии после монголо-та-
і і інение ітарского нашествия многие технические
і і іконструкіприемы строительства были утрачены, но
і і іции рычаісо второй половины XIVв. русские мас-
і і ігов ітера стали вновь возводить сложные со-
і і і іоружения. Они решали практические за-
і і і ідачи усталости и равновесия сооруже-
і і і іний, о чем свидетельствуют такие нов-
і і і іногородские памятники, как Евфимьева
і і і іпалата и звонница 30-х г.г. XVв. -
і і і іМастера широко применяли систему рыча-
і і і ігов, на них были основаны конструкции
і і і істенобитных "порок".
і і і і
і і і і
і і2.Выра- іа)Объяс-і Внимание людей того времени привле-
і іботка інение ікали различные необычные явления при-
і ізнаний ізатменияіроды, которые они пытались объяснить в
і іу людей.іЛуны ідухе господствующей буржуазной идиоло-
і і і ігии. Об этом свидетельствуют летописи.
і і і іНапример, в 1291 г. произошло затмение
і і і іЛуны - и летописец толкует это как
і і і іпредзнаменование случившегося вскоре
і і і ісобытия-междоусобицы в Орде.
і і і і
і і іб) Появ-і В 1402г. появилась комета ("звезда
і і іление івелика эело копейным образом") - и это
і і ікометы іявление летописец связывает с междоу-
і і і ісобными распряими.
і і і і
і і ів) Сол- і В 1366г. солнечное затмение объясне-
і і інечное іно божьим гневом за то, что египетский
і і ізатмениеісултан преследовал крестьян,"и сего не
і і і ітерпя, солнце лучи свои скры". Такое
і і і іместико-символическое объяснение при-
і і і іродных явлений было типичным проявле-
і і і інием средневекового мышления.
і і і і Но наряду с ним в летописи заметны
і і і ісимволы зарождающегося свободного наб-
і і і ілюдения над природой, не связанных с
і і і ірелигиозно-мистической символикой.
і і і іПроявлением этого являлось пристальное
і і і івнимание и конкретное описание некото-
і і і ірых явлений, не толкующихся в традици-
і і і іонном плане.
і і і і
і і і і
і і іг) Севері Так, в записи 1391г. дано очень под-
і і іное сия-іробное описание северного сияния и от-
і і іние імечено, что красный цвет происходит не
і і і іот изменения окраски самих предметов,
і і і іа от особого освещения.
і і і і
і і ід) Буря і Под 1419г. при описании сильной бури
і і іс грозойіс грозой сказано, что гром является
і і і ірезким "столкновением облаков".
і і і і
і і3.Появлеіа) Сбор-і Интерес к строению земли и Вселенной
і іние осо-іник Кириіпривели к появлению особых сочинений.
і ібых сочиілло-Бе- іВ одном рукописном сборнике Кирил-
і інений. ілозер- іло-Белозерского монастыря, датирован-
і і іского моіном приблизительно в 1424г.,содержатся
і і інастыря істатьи:"О широте и долготе земли","О
і і і іземном устроении","О расстоянии между
і і і інебом и землей".
і і і і
і і і і
і і іб) Лето-і Немалое внимание уделено в произве-
і і іписи с ідениях XIV-XVв. сведениям в области
і і іописани-імедицины. В летописях есть очень точ-
і і іем эпидеіные описания эпидемических болезней
і і імическихі(чумы). Подробно и с наблюдением дета-
і і іболезнейілей описана смерть князя Дм. Красного.
і і і і В XVв. появился перевод на русский
і і і іязык трактатов другого греческого уче-
і і і іного и врача Галена.
і і і і
і і ів)Записиі В XIV-XVв. значительно расширились
і і іо путешеігеографические представления русских
і і іствиях ілюдей. Памятником их явились записи о
і і і іпутешествиях новгородца Стефана в
і і і іЦарьград, смоленца Игнатия - в Царь-
і і і іград, Палестину и Афон, купца Василия
і і і і- в Иерусалим и знаменитое "Хожение за
і і і ітри моря" тверского купца Афанасия Ни-
і і і ікитина, совершившего путешествие в да-
і і і ілекую Индию (это первое в европейской
і і і ілитературе описание Индии, сделанное с
і і і ібольшой наблюдательностья).
і і і і Расширение кругозора русских людей,
і і і інакопление знаний о природе исподволь
і і і іначили подтачивать традиционные устои
і і і ірелигиозного мировозрения, хотя оно
і і і іпродолжало не только оставаться гос-
і і і іподствующим, но и укрепившемся.
і і і і
іVII.Литеі1.Разви іа) На і Русская литература второй половины
іратура. ітие ли- іоснове іXIII-XVв., как и предсествующие време-
і ітерату- ітрадицийіна, развивалась в форме различных по-
і іры. і івестей, многие из которых дошли в сос-
і і і ітаве летописей, житий, сказаний. Лите-
і і і іратура XIV-XVв., развивалась на основе
і і і ітрадиций, выработанных литературой Ки-
і і і іевского периода, непосредственно отк-
і і і іликалась на важнейшие события эпохи и
і і і ібыла одним из важнейших проявлений об-
і і і іщественного сознания своего време-
і і і іни. Центральной темой стала борьба
і і і іпротив иноземных захватчиков и прово-
і і і іведь единства Русской земли, несмотря
і і і іна ряд местных особенностей и отраже-
і і і іние местных интересов,что естественно
і і і ідля периода феодальной раздробленности.
і і і і
і і іб)На ос-і Особенностью литературы является то,
і і інове ис-ічто в основе ее произведений лежали
і і іторичес-іконкретные исторические факты, а пер-
і і іких фак-ісонажи литературных произведений были
і і ітов іреальными историческими лицами.Значи-
і і і ітельно позже произошло возникновение
і і і іобобщенного вымышленного героя литера-
і і і ітурных произведений. Поэтому не всегда
і і і іможно отделить литературные произведе-
і і і іния той эпохи от исторической хроники.
і і і і
і і і-монго- і События монголо-татарских вторжений
і і іло-татаріи героической борьбы русского народа
і і іское іпротив завоевателей стали во второй
і і івторже- іполовине XIVв. центральной темой лите-
і і іние іратуры. В составе летописей дошло нес-
і і і іколько повестей об отдельных событиях
і і і іэтой борьбы - битве на Камске, вторже-
і і і інии Батыя, обороне Козельска.
і і і і Одним из значительных произведений
і і і"Повестьіэтой темы явилась "Повесть о разорении
і і іо разореіРязани Батыем"дошедшая до нас в соста-
і і інии Рязаіве сборника XVIв. В"Повести" содержит-
і і іни Баты-іся решительное осуждение феодальных
і і і ем" іраспрей между князьями. Написанная с
і і і іпозиций прославлениярязанских княззей
і і і і"Повесть" обвиняет великого князя вла-
і і і ідимирского Юр.Всеволодовичем в отказе
і і і іпомочь Рязани. Описание князей выдер-
і і і іжано в плане религиозно-житейской ли-
і і і ітературы, они изображаются как христи-
і і і іане подвижники,представленные во всех
і і і ісвоих поступках учению церкви.
і і і і Истолкование борьбы против завоева-
і і і ітелей проявляется и в ярких эмоцио-
і і і інальных произведениях крупных церков-
і і і іных деятелей знаменитых проповедников.
і і і іСерапиона, ставшего в 1247г. епископом
і і і івыдвинутым суздальским и нижегородс-
і і і іким. Разоренная Русь монголо-татарами
і і і івыглягид в поучениях Серапиона как на-
і і і іказанье божье за грехи.
і і і і
і і і- борьбаі В литературе начала XIVв. отразилась
і і іпротив ітакже борьба против шведских и немец-
і і ішведскихіких феодалов. Этой теме посвящены
і і ізавоева-ідружные повести об Александре Невском
і і ітелей іи псковском князе Довмонте,ставших лю-
і і і ібимыми героями литературных произзве-
і і і ідений. Христианско-религиозная окраска
і і іповести ідеятельности героев против завоевате-
і і іоб ілей на западных рубежах Русской земли
і і іАлександіне закрыта главной патриотической
і і іре Невс-іидеи,отвечавшей настроениям широких
і і іком. інародных масс.
і і і і
і і і-освобо-і Подъем освободительного движения
і і ідитель- іпротив завоевателей в начале XIVв. и
і і іные дви-іначало объединенных процессов в Севе-
і і іжения іро-Восточной Руси стимулирует и новый
і і і іподъем литературного творчества, не-
і і і іпосредственно откликавшихся на эти
і і і іважнейшие исторические явления.
і і і і В этот период заметно выдвинулась
і і і ітверская, а затем и московская литера-
і і іТверскиеітура. Ставшая в XIVв. одним из ведущих
і і ілетописаіполитических центров Руси, которая яв-
і і іния ілялась в то время и крупным культурным
і і і іцентром. Значительный подъем пережило
і і і ітогда тверское летописание. В Твери в
і і і і1293г. и 1327г. произошли крупные анти
і і і імонгольские выступления.
і і і і
і і і-борьба і Борьба против ордынцев ярко отрази-
і і іротив ілись в произведениях тверской литера-
і і іордынцевітуры, какими являются "Повесть об уби-
і і і іении князя Михаила Ярославовича","По-
і і і"Повестьівесть о Шевколе". Другая повесть пос-
і і іо Шевко-!вящена восстанию в Твери в 1327г. Исс-
і і іле" іледователи древней русской литературы
і і і іотмечают, что дошедшая в составе пись-
і і і іменных памятников эта повесть является
і і і іфеодальный переработанный того народ-
і і і іного сказания о Шевкале ("Щелкане
і і і іДудентьевиче").
і і і і
і і і і
і і2.Факто іа)Подъемі Во второй половиине в истории русс-
і іры,влия ікультурыіких зземель наступил новый этап. К
і іющие на іпосле іэтому времени были уже преодолены не-
і іразви- івторже- ікоторые последствия монголо-татарского
і ітие ли- іния мон-івторжения, настало время нового подъ-
і ітерату- іголо-та-іема ремесла, торговли, сельского/хо-
і іры. ітар ізяйства.
і і і і Русская культура, и в частности
і і і ірусская литература, вступила в этот
і і і іпериод в полосу нового подъема. Это
і і і ісказалось не только в появлении многих
і і і іновых произведений литературного твор-
і і і ічества в существующих измененных его
і і і іформах. Исследователи отмечают появле-
і і і іние в начале XIV-XVв. нового"экспер-
і і і ісивно-эмоционального стиля литератур-
і і і іных произведений.
і і і і
і і іб) Влия-і В этот период усилилось влияние ре-
і і іние релиілигии на искусство. Писатели и худож-
і і ігии на іники конца XIV-XVв. стремились пока-
і і іискусст-ізать исключающего возвышать психологи-
і і іво іческого состояния, порождаемого рели-
і і і ігиозным вероучением,противопоставляя
і і і іего земному миру со всеми его тяготами
і і і іи заботами.
і і і і
і і ів) Усилеі Существенное влияние оказало на ли-
і і іние кульітературу усиление культурных связей с
і і ітурных іюжно-славянскими странами. Ведущим
і і ісвязей сіцентром в этот период (конец XIV-XVв.)
і і ідругими істала Москва, где создавались наиболее
і і істранамиізначительные произведения.
і і і і
і і3.Виды іа)"Задоні В конце XIVв. появилась так называе-
і ілитера- іщина" імая "задонщина",авторами которой был
і ітурных і і"Сафониий старец рязанец". "Задонщи-
і іпроиз- і іна", посвященная Куликовской битве,
і іведений і іидейно и художественно связзана со
і і і ізнаменитым "Словом...", но является не
і і і іподражением ему, а оригинальным и
і і і ікрупнейшим проявлением древней русской
і і і ілитературы.
і і і і Широкое распространение получило
і і і"Сказа- і"Сказание о Мамаевом побоище". Оно
і і іо мамае-івоплотило реальные факты событий свя-
і і івом побоізанных с Куликовской битвой.
і і іище" і События печальные для Москвы 1382г.,
і і і ікогда произошло нападение Тактамыша,
і і і ілегли в основу особой повести. О Мос-
і і і іковском взятии от царя Тактамыша и о
і і і іпленении земли Руси и эта "Память" го-
і і і іраздо ближе к народной традиции, чем
і і і ідругие произведения.
і і і і
і і іб) Житияі Другая группа литературных произве-
і і ісвятых ідений конца XIV-XVв.-жития святых. В
і і і іэтих произведениях наиболее выпукло
і і і іпроявились черты религиозной ритори-
і і і іки,характерные для того времени. Еще в
і і і іпервой половине XIVв. было составлено
і і і і"Житие Московского митрополита Пет-
і і і"Житие іра,"которое предназначалось для обос-
і і імосковс-!нования важного для московских князей,
і і ікого ме-ітезиса о том, что внимание святого
і і ітрополи-іПетра в Москве явилось выражением бо-
і і іта Петраіжественного предначертания, указывав-
і і і ішего на Москву как на центр защиты
і і і іхристианства.
і і і і В конце XIVв.житийная литература
і і і іприобрела новый характер. Произведения
і і і іэтого жанра стали использоваться в
і і і івозвышенном стиле, они обильно украше-
і і і іны эпитетами, известными оборотами и
і і і івыражениями, длинными цитатами из
і і і і"Священного писания". В этом духе были
і і і ісоставлены Епифанием Премудрым "жития"
і і і іСтафана Пермского и Сергия Радонежско-
і і і іго.
і і і і
і і ів) Сюжеті Во второй половине XVв. в русской
і і іные по -ілитературе стал развиваться жанр сю-
і і івести іжетной повести. "Повесть о Петре и
і і і іФевронии","Повесть о Петре царевиче
і і і"Повестьіордынском"," Повесть о Меркурии Смо-
і і іо Петре іленском." Произведения этого жарна
і і іи Февро івнешне еще вполне историчны, но в
і і інии " ідействительности здесь уже происходило
і і і ісоздание вымышленных литературных сю-
і і і"Повестьіжетов, что означало значительный шаг
і і іо Петре івперед в развитии русского литератур-
і і іцаревичеіного творчества.
і і іордын- і Общность сюжетов обусловлена единс-
і і іком" ітвом пути культурного развития. На оп-
і і і іределенной стадии возникли сюжеты, ко-
і і і"Повестьіторые соответствовали общему уровню
і і іо Мерку-ідуховных, морально-этических представ-
і і ірии Смо-ілений средневекового общества, а раз-
і і іленском"івитие художественного мышления приво-
і і і ідило к более глубокому проникновению в
і і і ічеловеке чувства и характеры.
і і і і
іXIII. Арі1. Воз- іа)Оживлеі Как и в других областях культуры,
іхитекту-ірожде- іние векоірусскому зодчеству и живописи был на-
іра. іние ар- івых тра-інесен тяжелый удар монголо-татарским
і іхитек- ідиций інашествием. Однако, по мере того как
і ітуры. і івосстанавливалась жизнь в русских зем-
і і і ілях, оживали и получали новое раззви-
і і і ітие вековые художественные традиции. В
і і і іобласти зодчества другие традиции не
і і і іпрервались. Сохранился, например, бе-
і і і ілокаменный рельеф от церкви в Коломне,
і і і іпостроенной в XVв. Это свидетельство
і і і ітого, что имели место попытки возро-
і і і ідить традиционное искусство резьбы по
і і і ікамню, хотя по качеству исполнения ка-
і і і іломенский рельеф намного уступает вла-
і і і ідимиро-суздальским рельефам XII-XIIIв.
і і і і
і і іб) Возобі В различных городах Руси в XIV-XVв.
і і іновлениеівозобновилось каменное строительство,
і і ікаменно-іпроисходила реставрация старых памят-
і і іго строиіников. Однако ни Суздаль, ни Ростов,
і і ітельст- іни Владимир, ни Нижний Новгород, ни
і і іва, рес-іРязань не стали ведущими центрами раз-
і і ітаврацияівития искусства в XIV-XVв.
і і2. Общиеіа)Храмы і Ни в какой области русского покрови-
і ічерты і ітельства не отразились так тяжело та-
і ірусскогоі ітарские погромы, как в русском зод-
і ізодчест-і ічестве. Каменное строительство на Руси
і іва. і іпрекратилось во второй половине XIIIв.
і і і іВозобновление его относится лишь к
і і і іконцу XIIIв. как в Новгороде, так и в
і і і іТверской земле. В XIV-XVв. различаются
і і і іособенные черты новгородско-псковского
і і і істроительства. В Новгороде и Пскове
і і і іначинают преобладать небольшие храмы с
і і і іподоронтонным покрытием, лучшими об-
і і і іразцами являются церкви Спаса-Преобра-
і і і іжения и Федора Стратилата.
і і і і
і і іб) Цер- і Церковь Спаса, построена в 1374г.,
і і іковь іпредставляет собой небольшое каменное
і і іСпаса ісооружение, покрытое снаружи различно-
і і і іго рода украшениями в виде каменных
і і і ікрестов. Этот небольшой храм построен
і і і іНовгородскими боярами. Внутри церковь
і і і іукрашена великолепными фресками, вы-
і і і іполненными Феофаном Гречином в 1378г.
і і і і
і і ів) Цер- і Поплизости от Спаса, на берегу не-
і і іковь Ф. ібольшого ручья, стоит церковь Ф.Стра-
і і іСтратилаітилата, построенная посадником Семеном
і і іта іАндреевичем и его матерью Натальей в
і і і і1360г. Это то небольшое сооружение,
і і і іпрекрасные фрески служат его лучшими
і і і іукрашениями.
і і і і
і і іг)Памят-і Памятники XIV-XVв. раззбросаны в
і і іники іНовгороде и его окрестностях и в нас-
і і і ітоящее время. Однако нельзя без скорби
і і і ісказать, что например,погибла во время
і і і іпоследней мировой войны, разрушены фа-
і і і-церковьішистами церковь на Волотове под Новго-
і і і на іродом с ее фресками (лучший памятник
і і іВолотовеірусского зодчества XIVв.).
і і і іизвестно, Новгород не подвергался ра-
і і і ізорительному нашествию моноголо-та-
і і і ітарских завоевателей, что создало бла-
і і і ігоприятные условия для развития куль-
і і і ітуры. В конце XIIIв. Новгород вступил
і і і ів полосу большого подъема.
і і3.Вели- і іЦерковь Николы на Липне, построенная
і ікий Нов-і ів 1292г. Линию трехлопастного завер-
і ігород: і ішения фасадов повторяет размещенный
і і і 1292годіпод нею аркатурный поясок, стены цели-
і і і-церковьіком сложены из отесаных лишь с лицевой
і і іНиколы істороны камней различного размера и
і і іна Липнеідаже пород. Оконные проемы, своды и
і і і ібарабан сложены из кирпича нового типа
і і і іквадратной или брусковой формы, толщи-
і і і іной 9-10 см.Вместо трех апсид осталась
і і і іодна в центре, причем опущенная до
і і і іполовины здания и в целом приобрело
і і і імогучую массивность и монолитность.
і і і-соборы і Новгородские постройки XIV-XVвв. не-
і і іЮрьева иівелики по своим размерам. На смену мо-
і і іАнтоние-інументальным, величественным зданиям
і і іва мона-іXI-XIIвв. типа Софии, соборов Юрьева и
і і істырей іАнтониева монастырей, строившихся бо-
і і і ігатой княжеской властью, пришли не-
і і і ібольшие сооружения. Изменение объемов
і і і ізданий повлекло за собой и выработку
і і і іновых приемов.
і і і-церковьі Сохранились лишь отдельные фрагменты
і і іСпаса наінескольких зданий первой половины
і і іКовалевеіXIVв. Интересна церковь Спаса на Кова-
і і і 1345 ілеве (1345г.),которая повторяет искон-
і і і іное позакомарное завершение фасадов.
і і і іНо три притвора храма, различные по
і і і івеличине и форме, напоминают "прирубы"
і і і ідеревянной церкви, а фасадные лопатки
і і і ісохранены лишь на углах.
і і і-церковьі Монолитный обьем стройного четверика
і і іУспения ізавершается трехлопастным покрытием.
і і іна Воло-іАсимметрично расположенные притворы
і і ітовом іпридают живописность композиции. Зод-
і і іполе ічий стремится достичь единства и сво-
і і і1352год ібоды внутреннего пространства, широко
і і і ірасставив столбы и округлив их запад-
і і і іную пару.
і і і-церковьі Одним из классических памятников
і і іФедора іновгородского зодчества является
і і іСтрати- іпростроенная по заказу посадника Семе-
і і ілата іна Андреевича в 1360-61гг. на Торговой
і і іна Ручьеістороне церковь Федора Стратилата. Че-
і і і1361г. ітырехстолпный одноглавый храм с трех-
і і і ілопастными завершениями фасадов, храмы
і і і іэти очень крупные-в этом их отличие
і і і іот предыдущих построек. Нарядно
і і і івнешнее убранство храма. В настоящее
і і і івремя реставраторы возродили древний
і і і іоблик храма, восстановив его трехло-
і і і іпастное завершение.
і і і-церковьі Во второй половине XIVв. появилось
і і іСпаса іновое стремление к нарядному, декора-
і і іПреобра-ітивному убранству постройки. Это
і і іжения наістремление отчетливо проявилось в
і і іИльине іцеркви Спаса на Ильине, построенной в
і і іулице і1374г. Здесь декоративная обработка и
і і і1374г. іапсид еще более разнообразная и бога-
і і і ітая.На фасады здесь возвращены лопатки,
і і і іплоскости стен оживлены разнообразными
і і і інишками, декоративными крестами. Мощ-
і і і іная апсида украшена двухярусной аркадой
і і і іиз полуваликов.
і і і-церковьі Ярким памятником новгородского зод-
і і іПетра и ічества начала XVв. является церковь
і і іПавла в іПетра и Павла в Кожевниках, подражаю-
і і іКожевни-іщая храму Федора Стратилата. Кладка из
і і іках 1406ікамней неправильной формы и различных
і і і іоттенков в сочетании с лопаткими и
і і і іарочными перемычками из брускового кир-
і і і іпича, создает живописное впечатление.
і і і-церковьі Подражание памятникам древности ска-
і і іИоанна ізалось в следовании образцам не только
і і іПредтечиіXIVв., но и более раннего времени. Та-
і і і 1454г.іково, например, возведенное в 1454г.
і і і іновое здание церкви Иоанна Предтечи на
і і і іОпосах, центра знаменитой новгородской
і і і ікупеческой корпорации - "Иванского
і і і іста" - вместо разрушенного здания
і і і іпостройки 1127-1130гг.
і і і-Грано- і Сохранились и некоторые гражданские
і і івитая іпостройки XVв. Это Грановитая палата,
і і іпалата іпостроенная в 1433г. немецкими и нов-
і і і1433г. ігородскими мастерами, и Часозвоня,
і і і івозведенная в 1443г. В Грановитой па-
і і і ілате заседал Совет господ, она имеет
і і і іряд специфических черт готического ис-
і і і ікусства.
і і і-Часозвоі Столп Часозвони является одним из
і і іня 1443гіранних образцов русской шатровой архи-
і і і ітектуры. Обрушившаяся в 1671г. Часоз-
і і і івоня через два года была отстроена
і і і івновь, с сохранением основ древней
і і і іформы, но без шатрового верха.
і і і і
і і4.Тверь і і Ведущая роль в искусстве перешла к
і і і ідругим центрам, где был достигнут наи-
і і і іболее высокий уровень экономического и
і і і іполитического развития, где создава-
і і і ілись наиболее благоприятные условия
і і і ідля развития художественной культуры.
і і і і Таким центром была Тверь. Именно она
і і і ібыла первым городом Северо-Восточной
і і і іРуси, где после нашествия сново нача-
і і і ілось каменное строительство (главный
і і і- Храм іТверской храм Спаса Преображения в
і і іСпаса і1285-1290г.). Тверской собор был пост-
і і іПреобра-іроен в стиле установившемся во влади-
і і іженья імиро-суздальском зодчестве традиции.
і і і1285- іЭто был шестистолпный крестово-куполь-
і і і1290г. іный храм, украшенный белокаменными
і і і ірельефами, медными дверями, майолико-
і і і івым полом. Но каменное строительство в
і і і іТвери в XIVв. не было значительным,
і і і ібыла построена еще одна каменная цер-
і і і-1323 г іковь в 1323г., а потом разгром Твери
і і ікаменнаяіпосле восстания в 1327г. надолго осла-
і і іцерковь ібило ее, и лишь в конце XIVв. наступил
і і ів Твери іновый подъем строительной деятельнос-
і і і іти, продолжавшийся и в первой половине
і і і іXV века.
і і і і
і і і-церковьі Сохранилась построенная во второй
і і іРождест-ічетверти XV века церковь Рождества Бо-
і і іва Бого-ігородицы в селе Городне на Волге- не-
і і іродицы ібольшой четырехстолпный храм на высо-
і і і іком подклете. Судя по этим памятникам
і і і ітверские зодчие основывались на влади-
і і і імировских традициях, также стремясь к
і і і іпереработке крестово-купольной системы
і і і і(повышенные подпружные арки, ярусность
і і і ікомпозиций),но делали это менее реши-
і і і ітельно.
і і 5.Пскові і Своеобразное место в русском искусс-
і і і ітве XIV-XVвв. занимает зодчество Пско-
і і і іва. Псковские сооружения XIV-XVвв.
і і і іпроизводят впечатление крепостных. Во-
і і і іенный страж Русской земли на Западе,
і і і іПсков в течение столетий вел упорную
і і і іборьбу против завоевателей.
і і і- камен-і В еще большей степени, чем в других
і і і ный ігородах, каменные постройки Пскова
і і і кремль іимели военное назначение. Именно в
і і і іПскове был возведен в XVв. самый боль-
і і іс 1393 ішой каменный кремль, стены которого
і і іпо 1452гіпротянулись на 9 км.
і і і-Троицк-і Вторая половина XIVв. и XVв. были
і і ікий со- івременем весьма интенсивного каменного
і і ібор істроительства в Пскове, многое сохра-
і і і1365- інилось до нашего времени. В
і і і1367г. і1365-1367гг.был заново выстроен глав-
і і і іный псковский храм Троицы. Ставя этот
і і і іхрам, псковские мастера внесли много
і і і інового в традиционную схему кресто-
і і і іво-купольной церкви. Особенно перера-
і і і іботана была верхняя часть сооружения,
і і і ікоторой был предан динамический ритм
і і і іпо мере приближения к барабану. Поста-
і і і імент перед барабаном, видимо, отвечаю-
і і і іщий подпружным аркам, высоко поднимал
і і і іглаву, имевшую сравнительно небольшой
і і і іразмер. Это придавало постройкам мяг-
і і і ікость,пластичный,как бы лепной хар-р.
і і і-церковьі Большинству псковских храмов XVв.,
і і іВасилия іранним из которых была церковь Василия
і і іна Горкеіна Горке (1413г.), характерны
і і і1413г. інебольшие кубического вида постройки с
і і і іодной главой, украшенной простыми по-
і і і іясками в виде треугольных и квадратных
і і і іуглублений. Внешний облик этой церкви
і і і іочень прост и лаконичен. Церкви обычно
і і і іимели несколько боковых приделов, еще
і і і іболее усиливавших впечатление тяжести
і і і іи приземистости зданий. Для церкви Ва-
і і і ісилия характерны каменные звонни-
і і і іцы, состоявшие из нескольких пролетов.
і і і іПостройки украшались темно-зелеными
і і і іполивными изразцами.
і і іКончанс-іЕго симметричный обьем был связан с
і і ікий храміландшафтом ассимитрично поставленной
і і іБогоявлеімощной четырехпролетней звонницей -
і і іния с Заіедва ли не лучшей в Пскове. Особый ряд
і і іпсковья іпамятников Пскова образуют совсем не-
і і і ібольшие бесстолпные храмы, перекрытые
і і і іступенчато-поднимающимися сводами,
і і і іувенчанными главой-как Николо-Каменог-
і і і ірадская церковь неизвестного времени.
і і і-ЦерковьіЧетерехстолпная церковь, апсида котор-
і і іУспения іполукруглая, а боковые-прямоугольные.
і і ів МелетоіПри повышенных подпружных арках сред-
і і іве 1461іние членения фасадов сильно приподняты
і і і-1462г. іи плоские пощиповые покрытия образуют
і і і ітакуюже сложную систему, как у Троиц-
і і і ісобора. Такое же строение имели псков-
і і і іская церковь Козьмы и Домиана с При-
і і і імостья (1462) и некоторые храмы Довмо-
і і і інтова города.
і і6.Москваі і Каменное строительство в Москве на-
і і і ічалось во второй четверти XIVв. Первый
і і і іэтап его относится к 1326-1333гг.,
і і і ікогда были построены четыре небольших
і і і ікаменных храма в Кремле, не сохранив-
і і і ішихся до наших дней.
і і і і В 1367г. в Москве был возведен
і і і іединственный в XIV-XVвв. во всей Севе-
і і і іро-Восточной Руси каменный кремль, и с
і і і іэтого времени началась полоса нового
і і і іинтенсивного каменного строительства.
і і і-Успенс-іКаменные постройки этого времени- Успе-
і і ікий со- інский собор, церковь Спаса на Бору (13-
і і ібор і30), Архангельский собор (1333) и церко-
і і і1326- івь- колокольня Иоанна Лествичника(1329)
і і і1327гг. і- все они были возведены в Кремле. Все
і і і іони не сохранились, однако их белока-
і і і іменная техника свидетельствует о про-
і і і ідолжении Москвой традиций владими-
і і і іро-суздальского зодчества. Стены
і і і іУспенского собора украшал резной декор
і і і ів виде аркатурного фриза. Однако в
і і і іцеркви Спаса на Бору место аркатур-
і і і іно-колончатого пояса заняла тройная
і і і ілента плоской орнаментальной резьбы.
і і і іЦерковь - колокольня Иоанна Лествични-
і і і іка столпообразная играла роль дозорной
і і і івышки Кремля, образуя центральную вер-
і і і ітикаль его ансамбля.
і і і-соборы іВ начале IV века были построены соборы
і і іРождествіРождественский (1405 ) Саввино - Сто-
і і іенский ірожевского и Троицкий (1422-1423 )
і і і1405г іТроице - Сергиева монастыря. В отличие
і і іТроицкийіот Успенского собора в Звенигороде оба
і і і1422 імонастырских храма массивны и статич-
і і і іны.Здесь нет легких фасадных полуколо-
і і і інок, а тройная полоса резного пояса
і і і іпересекает плоскости широких лопаток.
і і і іВ композиции здания присутствует круп-
і і і іная глава.
і і і-Успен- і Крупнейшей постройкой XIVв.был Ус-
і і іский со-іпенский собор в Коломне - городе, ко-
і і ібор в іторому московские князья придавали
і і іКоломне іисключительно важное значение как
і і і1380г. істратегическому центру на путях борьбы
і і і іпротив иноземных нашествий.Расположе-
і і і іние ступенями, декоративные закомары
і і і іУспенского собора создавали эффектив-
і і і іный переход к барабану. Этот белокамен-
і і і іный храм был закончен накануне Кули-
і і і іковской битвы и не дошел до наших вре-
і і і імен.
і і і-Успен- і Древнейшими сохранившимися памятни-
і і іский со-іками московского зодчества является
і і ібор в іУспенский собор в Звенигороде (около
і і іЗвениго-і1400г.), собор Саввина - Сторожевского
і і іроде імонастыря в Загорске (1422г.). Эти
і і і1400г імосковские сооружения следуют образцам
і і і івладимирских зданий, но выполнены они
і і і іс меньшим декоративным убранством.
і і і іСтройный и изящный, приподнятый на
і і і івысоком цоколе, с легкой главой храм
і і і іизысканно и сдержанно украшен. Тонкие
і і і ілопатки с полуколонками членят его
і і і іфасады, завершенные килевидными зако-
і і і імарами, тройные ленты плоского резного
і і і іорнамента опоясывают здание на уровне
і і і іхоров, идут поверх апсид и барабана
і і і іглавы. Зодчим этого собора был выдаю-
і і і іщийся мастер.
і і іСпасскийі Характерный пример раннемосковского
і і ісобор ізодчества -Спасский собор Андронникова
і і іАндронниімонастыря. Килевидная форма арок возни
і і ікова мо-ікла по тем же причинам, что и игеовид-
і і істыря іная форма купола: с заостренного воз-
і і іприм1420івышения быстрее отводятся атмосферные
і і і іосадки. Килевидные арочки, окружающие
і і і ібарабан главы, стали характерной де-
і і і італью московских церквей. Средняя арка
і і і іфасада повышена по отношению к боковым
і і і ічто придает динамичность конструкции.
і і і іСобор Андронникова монастыря высшая
і і і іточка творческой работы зодчих , рост
і і і ісамобытных черт, коренное переосмысле-
і і і іние крестово-купольного системы храма.
і і і-Успенс і1475-1479-Успенский собор в Московском
і і ікий со- іКремле по проекту и под авторским над-
і і ібор 1475ізором итальянского архитектора Аристо-
і і і-1479г. ітелем Феораванти, ему было предложено
і і і іследовать образцу владимирского
і і і іУспенского собора 12 века. Талантливый
і і і імастер не только сохранил красоту и
і і і ілогику древнерусской архитектуры, но и
і і і ісоединил это с ренессансным пониманием
і і і іархитектурного пространства. Его план,
і і і ікак и фасады, получил равномерное чле-
і і і інение. Апсиды замаскированы выступами
і і і істен, формы строго геометричны. В со-
і і і іборе нет хоров круглые колонны несут
і і і ітонкие кирпичные своды перекрытия. Со-
і і і ібор удивил современников выдающимися
і і і іхудожественными качествами: высотой,
і і і ісветлостью, звонностью и прост-
і і і іраннством.
і і і-БлаговеіВ 1484-1489 - псковские мастера постро
і і іщенский іили в Московском Кремле Благовещенский
і і іСобор іСобор-дворцовую церковь великого князя.
і і і1484- іЭто храмы, поднятые на высокий цокольный
і і і1489 іэтаж-подклет и окруженные открытой галере-
і і і іей. Аркатурно-колончатый пояс на их фа-
і і і-церковьісадах и апсидах-дань владимирской тра-
і і іРизполо-ідиции. Благовещенский собор, сменивший
і і іжения істарую постройку 14 века, был первона-
і і і1484- ічально трехглавым и сохранял хоры, свя-
і і і1486гг. ізанные с дворцом, представлявшим собой
і і і ісложный комплекс деревянных и каменных
і і і іпалат. От дворца сохранился корпус Гра-
і і і1487- іновитой палаты (1487-1491; зодчие Марко
і і і1491г іФрязин и Пьетро Антонио Солари). Это бо-
і і іГранови-ільшой зал площадью около 500 квадратных
і і ітая палаіметров при высоте более 9 метров, пере-
і і іта ікрытый четырьмя сводами, сходящимся в
і і і іцентре зала на одном столбе.
і IX.Живоі1.Живо іа)Твер- і Русское искусство второй половины
і пись іписные іская іXIV-XVвв. восприняло и развило дальше
і ішколы і іхудожественную культуру Древней Руси.
і і і іСвоя живописная школа складывалась в
і і і іТвери, где живопись стремилась более к
і і і іновгородским образцам, чем к московс-
і і і іким.
і і і і
і і іб)Новго-і Высокого развития достигла во второй
і і іродская іполовине XIV-XVвв. и новгородская жи-
і і і івопись, опиравшаяся на прочные тради-
і і і іции и использовавшая достижения визан-
і і і ітийского искусства. В живописи Новго-
і і і ірода XIVв. сложился новый стиль. В
і і і іновгородских фресках этого времени на
і і і ісмену тяжеловатым, приземистым фигурам
і і і іпришли узкие,
і і і івытянутые изображения людей, многос-
і і і ілойные композиции; живопись стала бо-
і і і ілее миниатюрной, изящной, обогатилась
і і і іцветовая гамма.
і і і і
і і2.Работыіа)Роспи-і Замечательным художником конца XIVв.
і іФеофана іси в церібыл знаменитый Феофан Грек, приехавший
і іГрека. ікви Спа-іна Русь из Константинополя. Принеся
і і іса на ілучшие традиции византийского искусс-
і і іИльине ітва, Феофан Грек органически соединил
і і і іих с русским искусством, став крупней-
і і і ішим мастером русской живописи и внес
і і і ібольшой вклад в ее идейно-художествен-
і і і іное развитие. Феофан работал в Новго-
і і і іроде и Москве.
і і і і В Новгороде сохранились рукописи Фе-
і і і іофона Грека в церкви Спаса на Ильине.
і і і-Троица іОн воплощал в своих фресковых росписях
і і і івысокую одухотворенность человека, си-
і і і-Фигура ілу внутренней эмоциональности; страст-
і і іМакария іную влю к возвышенному и прекрасному
і і іЕгипедс-ідуховному состоянию человека.
і і ікого і Феофан Грек оказал большое влияние
і і і іна Новгородскую живопись. По-видимому,
і і і іего учениками была расписана церковь
і і іФедора Стратилата.
і і і і
і і іб)Цер- і Замечательным памятником Новгородс
і і іковь Ф. ікой живописи второй половины XIVв. был
і і іСтроти- іогибший комплекс фресок Вологотской
і і ілата іеркви. Эти фрески, принадлежавшие не-
і і і ізвестному новгородскому мастеру.
і і і і
і і ів)Фрескиі Жизнерадостные и яркие фрески Воло-
і і іВолотов-ітовской церкви далеко выходили из ра-
і і іской імок сурового аскетического мировоспи-
і і іцеркви ітания церкви ив образных формах ис-
і і і ікусства были проявлением свободы худо-
і і і іжественного творчества.
і і і і
і і іг)Фрескиі Фашисткие захватчики уничтожили в
і і іКовалев-ібольшей части еще один шедевр новго-
і і іской іродской живописи XIVв. - фрески Кова-
і і іцеркви ілевской церкви. В живописи ковалевской
і і і іцеркви особенно ярко проявилось влия-
і і і іние южнославянской художественной тра-
і і і ідиции и выполнялась линейно-графичес-
і і і іким изображением.
і і і і
і і ід)Иконо-і В конце XIVв. сложилось самостоя-
і і іписание ітельное направление живописного ис-
і і і ікусства - иконописание.
і і і і Новгородские иконы этого времени ха-
і і і ірактеризуются чистотой и сочностью
і і і ікрасок, среди которых живописцы осо-
і і і ібенно любили пламенный киноварный
і і і іцвет. Композиционные схемы новгородс-
і і і іких икон просты и лаконичны. Святые
і і і іизображались стоявшими в ряд, житейные
і і і іиконы выполнялись в виде большого
і і і іизображения святого в центре, окружен-
і і і іного со всех сторон маленькими "клей-
і і і імами"6 изображающими отдельные эпизоды
і і і іиз жития святого. Большинство икон
і і і іпосвящалось особенно популярным в на-
і і і іроде святым-покровителям различных хо-
і і і ізяйственных занятий (Илья-пророк- гро-
і і і імовержец; дающий дождь и охраняющий от
і і і іогня; покровитель скотоводства. Васи-
і і і ілий, на которого легко перешел культ
і і і іязыческого Вялеса; покровители коне-
і і і іводства. Флор и Лавр- покровитель
і і і іплотников и защитник от пожаров Нико-
і і і ілай -чудотворец.
і і і і Широко популярен был культ богороди-
і і і іцы-заступницы и защитницы обиженных.
і і і іПосвящались иконы и собственно истори-
і і і іческим сюжетам. Так, в Новгороде была
і і і іраспространена икона "Битва суздальцев
і і і іс новгородцами", посвященная событиям
і і і і1169г.
і і і і
і і і і
і і іе) Фрес-і Крупным памятником псковской живопи-
і і іки Снетоіси XIVв. являлись фрески Снетогорского
і і ігорскогоімонастыря, весьма архаичные по манере
і і імонасты-іисполнения. В них ярко воплотились
і і іря ісвоеобразные черты псковского искусс-
і і і ітва -изображаемые персонажи выглядят
і і і ісильными и несколько грубоватыми.
і і і і Московская живопись первой половины
і і і іXIVв. развивалась еще в плане архаи-
і і і іческих традиций предшевствующего вре-
і і і імени. В середине XIVв. роспись мос-
і і і іковских соборов была выполнена гречес-
і і і ікими и русскими мастерами.
і і і і С 80-х годов, когда утвердилось ру-
і і і іководящее положение Москвы в русских
і і і іземлях, начался расцвет московского
і і і іискусства. И хотя по размаху московс-
і і і ікая живопись не имела себе равных, но
і і і ічисло уцелевших московских росписей
і і і іXIV - начала XVв. сравнительно невели-
і і і іко. Не лучше и с иконами XVв. Многие
і і і іиз них погибли во времена Тохтамышева
і і і іразорения Москвы в 1382г. Характерной
і і і іособенностью московской живописи было
і і і ісочетание христианской мифологии с
і і і іместными народными художественными
і і і ітрадициями. Москва стала притягатель-
і і і іным центром для лучших мастеров живо-
і і і іписного искусства. Приехал в Москву и
і і і іФеофан Грек, оставивший глубокий след
і і іж)Иконы ів московском искусстве росписью церкви
і і і іРождества Богоридицы, Архангельского
і і і ісобора, Благовещенского собора. До нас
і і і ідошли только его иконы Благовещенского
і і і ісобора. Феофан исполнил в нем "Деи-
і і і ісус"- композицию из трех фигур. Следы
і і і івлияния Феофана отчетливо прослежива-
і і і іются и в иконах, и в книжной миниатюре
і і і ітого времени.
і і і і
і і і і
і і3. Рабо-іа)Роспи-і Помимо "феофановского" направления,
і іты Анд- іси Благоів московской живописи к XIV-XVв. исс-
і ірея Руб-івещенскоіледователи отмечают и наличие ряда
і ілева. іго собо-іпроизведений, связанных с византийски-
і і іра іми и южно-славянскими художественными
і і і(1405г.)ітрадициями. Подъем московского искусс-
і і і ітва подготовил великий русский худож-
і і і іник Андрей Рублев.
і і і і В 1405г. он вместе с Феофаном Греком
і і і іи Прохором из Городца расписывал Бла-
і і і іговещенский собор.
і і і і
і і іб) Роспиі В 1408г. работал над росписью восс-
і і іси Успенітановленного Успенского собора во Вла-
і і іского соідимире вместе с Даниилом Черным. Между
і і ібора і1425 и 1427г. Рублев принимал участие
і і і(1408г.)ів росписи Троицкого собора Троице-Сер-
і і ів)Роспи-ігиева монастыря, а в 1427 -1430г. ра-
і і іси Троиціботал над фресками Спасо-Андроникова
і і ікого со-імонастыря.
і і ібора і
і і і(1427- і
і і і 1430г.)і
і і і і
і і іг) Фрес-і Наиболее ранними из известных в нас-
і і іки ітоящее время работа Рублева считают
і і і іфрески Успенского собора в Звенигоро-
і і іна тему іде. Андрей Рублев создавал свою школу,
і і істрашно-іследы которой обнаружены в росписях
і і іго суда іРождественского собора Саввина-Сторо-
і і і іжевского монастыря.
і і і і В московском Благовещенском соборе
і і і іРублев написал несколько икон, в боль-
і і і ішинстве плохо сохранившихся.
і і і і Значительно лучше сохранились фрески
і і і іУспенского собора во Владимире, в рос-
і і і іписи которых Андрей Рублев принимал
і і і іучастие вместе Данилом Черным. Однако
і і і іиз лучших фресок собора- "Шествие
і і і іправедников в рай."
і і ід)Иконы і Значительным произведением Рублева,
і і і іодним из самых выдающися памятников
і і і-Троица імирового искусства, является икона
і і і1411г і"Троица", написанная для собора Трои-
і і і іце-Сергиева монастыря в 1425-1427г.
і і і іСюжет иконы"Троица" основан на биб-
і і і ілейском рассказе о явлении старцу Ав-
і і і-Архан- ірааму и его супруге Саре в образе юно-
і і ігел Гав-ішей трех ангелов, один из которых
і і іриил іпредсказал Саре рождение сына.
і і і і Рублеву принадлежат и другие работы
і і і ів Троицком соборе. Среди них изображе-
і і і-Апостоліние архангела Гавриила и апостола Пав-
і і іПавел іла.
і і і і
і і іИтог і Усилившийся интерес к являениям при-
і і і іроды, появление сюжетной повести в ли-
і і і ітературе и блестящий подъем русской
і і і іживописи XVв. - все это и многое дру-
і і і ігое является звеньями одной цепи, мно-
і і і ігообразными проявлениями того общего
і і і іпроцесса развития русской культуры
і і і іXIV-XV веков, в которых зарождалось
і і і ірационалистическое и гуманистическое
і і і іначало.
--------------------------------------------------------------------

Версия для печати


Неправильная кодировка в тексте?
В работе не достает каких либо картинок?
Документ отформатирован некорректно?

Вы можете скачать правильно отформатированную работу
Скачать реферат